Проекти

Активни граждани на Община Сатовча – BG05SFOP001-2.009

Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

Read more ...

Сътрудничество за социална интеграция на младежи и хора в риск – BG05M9OP001- 4.001

Целта на проектното предложение е да подобри транснационалното сътрудничество между нас и партньорите ни от Полша

Read more ...