Съобщение за подписан договор BG05SFOP001-2.009-0089-С01 за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Добро управление“

На 14.01.2019 г. се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) №BG05SFOP001-2.009-0089-С01, между Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ и г-н Божинов, председател на Сдружение „За равен старт“. Проектът „Активни граждани на Община Сатовча“ е Read More …