Съобщение за подписан договор BG05SFOP001-2.009-0089-С01 за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Добро управление“

На 14.01.2019 г. се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) №BG05SFOP001-2.009-0089-С01, между Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ и г-н Божинов, председател на Сдружение „За равен старт“.

Проектът „Активни граждани на Община Сатовча“ е одобрен за изпълнение по процедура BG05SFOP001-2.009 – „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“.

Място на изпълнение: община Сатовча

Стойност на проекта: 86 583.60 лв.