За Нас

Целите на Сдружение „ЗА РАВЕН СТАРТ” са: повишаване чувствителността на обществото по проблемите на човешките права на децата-сираци и младежите в неравностойно социално положение, социално предприемачество и дейност по оказване на социална помощ на маргинализираните общности, откриване и насърчаване на деца таланти в неравностойно семейно и социално положение.

Сдружение „ЗА РАВЕН СТАРТ” е регистрирано в Софийски окръжен съд на основание чл.18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел с решение №1от.10.05.2011г. Сдружението притежава регистрация в централния регистър на Министерството на правосъдието  на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност  под № 20141202005.

Органи на управление са: Общо събрание, Управителен съвет, Председател и Зам.Председател-мениджър. Сдружението се представлява от Председателя на Управителният съвет Димитър Маринов Божинов.

Сдружение „ЗА РАВЕН СТАРТ” кандидатства и беше одобрено като Бенефициент по проект BG051PO001-4.1.05 Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства,по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси”2007-2013.Програмата е съфинансирана от Европейски социален фонд. Партньор към този проект беше СОУ „Христо Смирненски” с.Кочан. В целевата група бяха включени деца в неравностойно положение и техните родители. Проекта беше успешно приключен на 08.11.2013год. При изпълнение на проекта бяха проведени два семинара през периода м.юли – м.септември 2013г. и една кръгла маса през м. октомври 2013г.

Сдружение „ЗА РАВЕН СТАРТ” през 2013-2014г. е участвало в реализирането на проект по програма № BG051PO001-7.0.07-0151-C0001 с наименование „Иновативни инициативи за успешна реализация” по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.Програмата е съфинансирана от Европейски социален фонд.

Сдружение „ЗА РАВЕН СТАРТ” е регистрирано като доставчик на социални услуги към АСП за работа с възрастни хора.

Удостоверение за регистрация №1436-01 Социален асистент за възрастни хора.

Удостоверение за регистрация №1436-02 Домашен помощник за възрастни хора.

Сдружението е разработило своя система за работа по проекти, която позволява да се обработва цялата документация, съгласно изискванията и съществуващите нормативни документи.

Сдружение „ЗА РАВЕН СТАРТ” е партньор на Община Ихтиман в проект към МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА По схема BG05M9OP001-2.002 «Независим живот» „Община Ихтиман с грижа и подкрепа за незевисим живот” ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.002 – 0195 – C001.

Сдружение „ЗА РАВЕН СТАРТ” е бенефициент по процедура ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ Код на процедура BG05M2OP001-3.001 – 0031