Активни граждани на Община Сатовча – BG05SFOP001-2.009

ОП Добро управление

Процедура: Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и  законодателство

Договор: BG05SFOP001-2.009-0089-C01

Бенефициент: Сдружение „За Равен старт“

Място на изпълнение: община Сатовча

Стойност на проекта: 86 583.60 лв.