Сътрудничество за социална интеграция на младежи и хора в риск – BG05M9OP001- 4.001

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Оперативна  програма “Развитие на човешките ресурси”

схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001- 4.001

 ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“

ПРОЕКТ “Сътрудничество за социална интеграция на младежи и хора в риск”

ДОГОВОР № BG05M9OP001-4.001-0115

СДРУЖЕНИЕ ЗА РАВЕН СТАРТ

ПАРТНЬОР „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” ГР.ЛЮБЛИН ПОЛША

ДОГОВОР

ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

СХЕМА: BG05M9OP001-4.001 „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ЗАЕТОСТ И РАСТЕЖ„

ПРОЕКТ „СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА МЛАДЕЖИ И ХОРА В РИСК” № BG05M9OP001-4.001-0115

Целта на проектното предложение е да подобри транснационалното сътрудничество между нас и партньорите ни от Полша, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, Създаване на устойчива и подкрепяща среда за работа с хора в риск и/или жертва на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.),изграждане на специфични умения за партньорство в следните области:

  • социално включване и борба с бедността
  • здравеопазване
  • равни възможности и недискриминация
  • условия на труд

Специфичната цел на проектното предложение е:

1. Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на активно социално включване и равни възможности за уязвимите групи.

2. Развие на партньорство за сътрудничество, за трансфер на ноу-хау и за най-добри практики насочени към работа с хора и  младежи в риск, чрез създаване на устойчива и подкрепяща среда за социално включване.

3. Изграждане на платформа, която да позволи на кандидатстващата организация и заинтересовани институции да ползват опита на партньорската организация за работа с ЕСФ в областта на образованието и обучението, социалното включване и доброто управление на проекти и програми.

Освен това чрез реализацията на проекта ще се предостави възможност на НПО, общини и образователни / обучителни институции да черпят от опита в други държави или региони чрез обмяна на идеи, знания, ноу-хау, персонал, чрез съвместно разработване, изпълнение и финансиране на проекти, при които може да се очаква добавена стойност. Проектът е изцяло насочен да използва иновации, да разпространява и трансферира иновативни резултати в прилаганите политики и практикати.

ОБЩА СТОЙНОСТ: 156924.92 лв. ОТ КОИТО 149 078.67 лв. ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕСФ И 7 846.25лв. НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ

                      НАЧАЛО:  01.12.2017г. 

                      КРАЙ:        01.12.2018г.